لوح سیمین (نقره) نقش برجسته گل و مرغ و وان یکاد

X